Share

Czym się zajmujemy?

NASZA OFERTA

scroll down
Projektujemy Pro­jek­tu­jemy obiekty w kon­strukcji stalowej, żelbe­towej, murowanej, drew­ni­anej każdego typu: hale prze­mysłowe / mag­a­zynowe / pro­duk­cyjne obiekty mieszkan­iowe / biurowe / hand­lowe / sportowe / o spec­jal­nym znaczeniu
Optymalizujemy Wykonu­jemy pro­jekty zami­enne opty­mal­izu­jące konstrukcje.
Koordynujemy Pełn­imy rolę koor­dy­na­tora i biura odpowiedzial­nego za wszelkie uzgod­nienia i poz­wole­nia na budowę.
Wzmacniamy Pro­jek­tu­jemy wzmoc­nienia ist­nieją­cych obiek­tów i ich konstrukcji.
Nadzorujemy Pełn­imy kom­pletne nad­zory autorskie i inwestorskie.
Analizujemy Wykonu­jemy eksper­tyzy tech­niczne, opinie techniczne.
Mykologia Wykonu­jemy eksper­tyzy mykologiczne.