Share

Witamy w Zimny Construction

Poznaj nasze biuro

Projektujemy dla Was konstrukcje budynków z pasją i zaangażowaniem stawiając spełnienie potrzeb na pierwszym miejscu.

scroll down
Kim jesteśmy

Witamy! Jesteśmy Zimny Construction

Biuro Pro­jek­towe Zimny Con­struc­tion jest firmą spec­jal­izu­jącą się w pro­jek­towa­niu kon­strukcji budowlanych, którą tworzą inżynierowie z wielo­let­nią prak­tyką zawodową. Zdobyte doświad­cze­nie pozwala nam pode­j­mować się wszel­kich wyzwań kon­struk­cyjnych przed­staw­ianych nam przez współpracu­jące z nami biura Architek­ton­iczne i Inwestorów.

Uczest­niczymy czyn­nie na każdym etapie prac pro­jek­towych poczy­na­jąc od kon­cepcji architektoniczno-budowlanej, a następ­nie pro­jektu budowlanego, prze­tar­gowego, wykon­aw­czego kończąc na pro­jek­cie warsz­ta­towym kon­strukcji. W trak­cie prowadzenia prac budowlanych kadra inżynier­ska wykon­awcy posi­ada stały i bezprob­le­mowy kon­takt z naszym biurem co zapew­nia bieżącą koor­dy­nację pro­cesu budowlanego. Dodatkowo w przy­padku pojaw­ienia się propozy­cji opra­cow­a­nia rozwiązań zami­en­nych na etapie prac budowlanych służymy pomocą tech­niczną oraz opra­cowu­jemy niezbędną doku­men­tację techniczną.

Nasz zespół projektantów
Find on

Łukasz Zimny

projektant konstrukcji

Find on

Tomasz Dziadkowiec

projektant konstrukcji

Find on

Marcin
Mazurowski

Projektant konstrukcji

Find on

Tadeusz
Krupiński

Projektant konstrukcji

Find on

Weronika
Marcisz-Galik

Asystent projektanta

Find on

Adrianna
Wierzowiecka

Asystent projektanta

Find on

Leszek
Orłowski

Asystent projektanta

Find on

Agata
Nowak

Asystent projektanta

Find on

Małgorzata
Radkiewicz

Asystent projektanta

Find on

Magdalena
Kuropatwa

Asystent projektanta

Find on

Agnieszka
Kowara-Ksiądzyna

Asystent projektanta