oferta /

pro­jek­tu­jemy 

Pro­jek­tu­jemy obiekty w kon­strukcji stalowej, żelbe­towej, murowanej, drew­ni­anej każdego typu:
hale prze­mysłowe / mag­a­zynowe / pro­duk­cyjne
obiekty mieszkan­iowe / biurowe / hand­lowe / sportowe / o spec­jal­nym znaczeniu

opty­mal­izu­jemy 

Wykonu­jemy pro­jekty zami­enne opty­mal­izu­jące konstrukcje

koor­dynu­jemy 

Pełn­imy rolę koor­dy­na­tora i biura odpowiedzial­nego za wszelkie uzgod­nienia i poz­wole­nia na budowę

wzmac­ni­amy 

Pro­jek­tu­jemy wzmoc­nienia ist­nieją­cych obiek­tów i ich konstrukcji

nad­zoru­jemy 

Pełn­imy kom­pletne nad­zory autorskie i inwestorskie

anal­izu­jemy 

Wykonu­jemy eksper­tyzy tech­niczne, opinie techniczne

mykolo­gia

Wykonu­jemy eksper­tyzy mykologiczne