o nas /

Biuro Pro­jek­towe Zimny Con­struc­tion jest firmą spec­jal­izu­jącą się w pro­jek­towa­niu kon­strukcji budowlanych, którą tworzą inżynierowie z wielo­let­nią prak­tyką zawodową. Zdobyte doświad­cze­nie pozwala nam pode­j­mować się wszel­kich wyzwań kon­struk­cyjnych przed­staw­ianych nam przez współpracu­jące z nami biura Architek­ton­iczne i Inwestorów.

Uczest­niczymy czyn­nie na każdym etapie prac pro­jek­towych poczy­na­jąc od kon­cepcji architektoniczno-budowlanej, a następ­nie pro­jektu budowlanego, prze­tar­gowego, wykon­aw­czego kończąc na pro­jek­cie warsz­ta­towym kon­strukcji. W trak­cie prowadzenia prac budowlanych kadra inżynier­ska wykon­awcy posi­ada stały i bezprob­le­mowy kon­takt z naszym biurem co zapew­nia bieżącą koor­dy­nację pro­cesu budowlanego. Dodatkowo w przy­padku pojaw­ienia się propozy­cji opra­cow­a­nia rozwiązań zami­en­nych na etapie prac budowlanych służymy pomocą tech­niczną oraz opra­cowu­jemy niezbędną doku­men­tację techniczną.

zespół pro­jek­towy 

mgr inż. Łukasz Zimny / Pro­jek­tant /
mgr inż. Tomasz Dzi­ad­kowiec / Pro­jek­tant /
mgr inż. Marcin Mazurowski / Pro­jek­tant /
mgr inż. Bar­bara Kropiel­nicka / Asys­tent /
mgr inż. Mał­gorzata Kowa­lik / Asys­tent /
mgr inż. Weronika Mar­cisz / Asys­tent /
mgr inż. Adri­anna Dmitrzak / Asys­tent /
mgr inż. Yana Chap­ly­hina / Asys­tent /
mgr inż. Leszek Orłowski / Asys­tent
mgr inż. Agata Nowak / Asystent /